Ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt öppnad

02.12.2022 kl. 12:00
Finansiering för projekt kan sökas inom teman segregation och marginalisering på landsbygden, samt lägesbild av landsbygdsområden och behov av information om landsbygden i beslutsfattandet.

Projektfinansiering kan sökas inom följande teman: segregation och marginalisering på landsbygden, samt lägesbild av landsbygdsområden och behov av information om landsbygden i det nationella, regionala och lokala beslutsfattandet. Ansökningstiden går ut den 27 januari 2023 kl. 16.15.

De allmänna målen för projektfinansieringen har en stark koppling till genomförandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027 och genomförandet av landsbygdspolitiska rådets uppgifter. I projektet ska växelverkan mellan forskning och utveckling betonas, men kungörelsen omfattar även forskningsfokuserade projekt. Det projekt som finansieras ska vara riksomfattande och landsbygdspolitiskt betydelsefullt. Av anslaget finansieras inte regionala eller lokala projekt.

Riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden finansieras genom Gårdsbrukets utvecklingsfond och med medel som finns tillgängliga under momentet Utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63). För tema 1 kan finansiering sökas till ett belopp av sammanlagt 510 000 euro och för tema 2 sammanlagt cirka 120 000 euro. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekten på förslag av Landsbygdspolitiska rådets projektgrupp.

Mer info finns i pressmeddelandet på webbplatsen landsbygdspolitik.fi.

Bildkälla: landsbygdspolitik.fi

Kenneth Sundman
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver: