Årsberättelse 2021

Verksamheten på svenska bedrivs inom ramen för Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf:s arbetsteam, men är organiserad inom ramen för Svenskfinlands Byar (SFB), som upprätthålls av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

Den svenska verksamheten har det lokala samhället som grundtanke men Svenskfinland som arbetsfält. Även kontakter till Åland är viktiga. För att skapa ett bättre samarbete gällande byaverksamheten i Svenskfinland, bildades det under år 2020 en samarbetsgrupp bestående av representanter från de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna; Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar r.f., Nylands Byar r.f. – Uudenmaan Kylät ry, samt Aktion Österbottens byaverksamhet och SILMU:s byasektion. I samarbetsgruppen ingår även Lokalkraft Leader Åland.

Samarbetet med speciellt Förbundsarenan, de svensk- och tvåspråkiga LEADER-grupperna, samt andra landsbygdsrelaterade föreningar är också viktigt, såväl nationellt, nordiskt som europeiskt. Riktlinjen som Landsbygdspolitiska rådet antagit, platsbaserad politik, är även en ledstjärna för Svenskfinlands Byar.

Svenskfinlands Byar är medlem av Finlands Byars byautskott och internationella utskott. SFB utgår från de specialbehov som finns på det finlandssvenska fältet och utnyttjar de möjligheter som de svenska organisationerna och nätverken ger.

Svenskfinlands Byars samarbetsgrupp har hållit 9 online-möten under året. Följande online-möten har hållits; 20.1, 17.2, 22.3, 22.4, 25.5, 18.6, 25.8, 6.10, och 17.11. Under mötena har bland annat olika aktuella ämnen diskuterats i relation till byaverksamheten, sakfrågor såväl inom det finlandssvenska som inom det nationella landsbygdsutvecklingsfältet. Förberedelserna inför den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 25.3 med rubriken Smart landsbygd 2.0 har också varit på agendan, liksom smarta byar i Svenskfinland och egna kurser. Anuliina Frantti, koordinator för kommunikationsnätverket på Finlands Byar, har deltagit i merparten av mötena och bl.a. informerat om vad som är aktuellt inom organisationen.

Svenskfinlands Byar har informerat byaaktivisterna, de lokala aktionsgrupperna och landsbygdsutvecklarna via sociala medier. Informationen sköts via blogg, Twitter och Facebook. Svenskfinlands Byars blogg finns som länk på olika organisationers webbplatser. Dessutom har SFB upprätthållit hemsidan ByaNet, numera bya.fi, som förnyats, liksom nyhetsbloggen.

Under året har Svenskfinlands Byar deltagit i olika organisationers webbinarier med koppling till landsbygdsutveckling, samt i upprätthållaren Svenska lantbrukssällskapens förbunds rådgivardagar. SFB har även ordnat kurser med samarbetsparter för byaaktiva och övriga.

Svenskfinlands Byar har deltagit i Finlands Byars byautskott och internationella utskott, samt tagit del i dess tiimi-möten, informationsmöten för byaombuden och i en del av Finlands Byars övriga möten, evenemang och utbildningar, vilka har liksom mötena hållits online. SFB har också i övrigt aktivt stött Finlands Byars internationella verksamhet och dess nordiska samarbete. SFB representerar Finlands Byar i styrelsen för Hela Norden ska leva. Under året har SFB även gjort översättningar från finska till svenska åt Finlands Byar och bidragit med inlägg i Finlands Byars uutiskirje.

På grund av coronapandemin framflyttades den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen till 25.3.2021 och arrangerades som ett endagars webbinarium. Men ett förberedande webbinarium hade även hållits ett halvt år tidigare (11.9.2020). Landsbygdsriksdagen i mars hade rubriken Smart landsbygd 2.0. Till föreläsarna hörde Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, som höll föredrag om multilokalitet. Nordens största trendspanare Kjell Lindström föreläste om framtidens organisation och ledarskap., medan Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör vid jord- och skogsbruksministeriet, och Ann-Sofi Backgren, specialsakkunnig inom landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling, informerade om aktuellt inom landsbygdspolitiken och landsbygdsutvecklingen. Webbinariet avslutades med Dialogpaus diskussioner.

Landsbygdsparlamentet arrangerades 28-30.9. digitalt och multilokalt i olika delar av landet. Evenemangets huvuddiskussioner sändes live från Kurikan Kampus i Södra Österbotten. Svenska lantbrukssällskapens förbund/Svenskfinlands Byar drog två workshopar inom ramen för nätverket Hållbarhetsveckan, en helt svenskspråkig och en tvåspråkig.

Projektet Smart lokal distansarbetshubb – pilotprojekt Backgränd har under år 2021 utfört flera åtgärder. Projektet anställde Roger Norrgård som projektledare den 15 maj. Under sommaren gjordes planer och de första kontakterna knöts. På hösten var projektet i Backgränd med i workshopen Smarta byar/Virtuell byarunda på Landsbygdsparlamentet (28-30 augusti) där Sara Wilson kortfattat berättade om projektet. I september ordnades projektets första workshop både på plats i Backgränd och över Teams. Resultatet av workshopen blev en plan för vilka saker som behöver utvecklas under projektet. Under slutet av 2021 har praktiska lösningar som t.ex. bokningssystem och tillgänglighet planerats. På vinden i Backgränds frivilliga brandkårshus har den första distansarbetsplatsen upprättats i början av oktober 2021. Distansarbetsplatsen har sedan sporadiskt använts av några lokala personer som ger feedback på sin upplevelse. Projektet har förlängts till 31 oktober 2022.

Landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare, inledde verksamheten i september 2021, och pågår fram till januari 2024. Nätverksprojektet förverkligas av Svenska lantbrukssällskapens förbund i samarbete med Finlands Byar och Åbo Akademi. Via Finlands Byar involveras ett brett nätverk av landsbygdsaktörer från hela landet, och regionalvetenskapen vid Åbo Akademi deltar som vetenskaplig samarbetspart. Nora Backlund fungerar som projektledare och specialsakkunnig för nätverksprojektet.

Inom nätverksprojektet sprids Hållbarhetsveckan-modellen nationellt. Hållbarhetsveckan är ett verktyg för att synliggöra landsbygdens aktörer, aktiviteter för hållbarhet och den sociala gemenskapen. Verktyget bidrar starkt till att synliggöra den livskraftiga landsbygden som ett äkta alternativ till plats att arbeta, bo, utbilda sig och leva. Hållbarhetsveckan erbjuder ett konkret koncept som är en dellösning för en övergång till ett hållbart samhälle. Delaktighetsfrågan är också oerhört viktig och en del av den bärande idén.

Under nätverksprojektets första verksamhetsmånader har nätverket, med representanter från finlandssvenska förbund och samarbetsparter, sammankommit till ett första möte, valt ut landskapen där Hållbarhetsveckor ordnas och tillsatt en arbetsgrupp för koordineringen av evenemangveckorna. I landskapen Kymmenedalen, Nyland, Egentliga-Finland, Satakunta, Birkaland och Kajanaland har de regionala byaföreningarna inlett arbetet för etablering av lokala Hållbarhetsveckor.