Verksamhetsplan 2023

Svenskfinlands Byar har det lokala samhället som grundtanke och Svenskfinland som arbetsfält. Svenskfinlands Byar bör bevaka och stärka finlandssvenska intressen för lokal utveckling, såväl på landet som i staden. Det nationella, nordiska och europeiska samarbetet utgör en viktig referensram för arbetet inom Svenskfinlands Byar. Även Åland inbjuds speciellt till samverkan med Svenskfinlands Byar.

Statsbidraget från Finlands Byar rf är främst till för att sköta om den svenskspråkiga delen inom Finlands Byar. Svenskfinlands Byar ingår därför i Finlands Byars arbetsteam, byautskott, internationella utskott och på sikt stadsdelsutskottet. Även översättningar åt Finlands Byar utförs.

På den regionala nivån samverkar Svenskfinlands Byar med byaombuden för de svensk- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna, samt med de svensk- och tvåspråkiga Leader-grupperna. Svenskfinlands Byar samverkar även med tredje sektorns organisationer och föreningar, främst via samarbetet med Förbundsarenan. Därtill samverkar Svenskfinlands Byar med relevanta nationella, nordiska och europeiska intresseorganisationer och nätverk.

Svenskfinlands Byar fortsätter arbetet med en förnyelse- och aktivitetskampanj för den svensk- och tvåspråkiga landsbygden i Finland. Fokus är att utveckla de lokala samhällena till smarta och klimatsmarta byar för att lokalsamhällena skall hållas livskraftiga och attraktiva. Detta arbete bör göras i god samverkan med såväl den EU-delfinansierade som nationella programpolitiken, samt med Svenskfinlands Byars samarbetspartners på nationell, regional- och lokal nivå. För att uppnå en ny aktiverande nivå i Svenskfinland, kan Svenskfinlands Byar fungera såväl som initiativtagare, aktivator, folkbildare som projektaktör.

Med tanke på de olika pågående reformprocesserna i Finland bör Svenskfinlands Byar även uppmärksamma utvecklandet av lokal demokrati och påverkansmetoder, samt befrämjandet av nya partnerskapslösningar på landsbygden (offentlig-privat-tredje sektorn).

Svenskfinlands Byar samlar en till två gånger per år olika finlandssvenska landsbygds- och lokala aktörer till en nätverksträff kring ett kompetenshöjande tema. Vid behov hålls även kurser för byaföreningar och andra intresserade.

För att hålla ihop samverkan och samarbetet i Svenskfinland samlar Svenskfinlands Byar, i samarbete med en lokal Leader-grupp, vartannat år olika landsbygdsutvecklingsaktörer, samt kommunala, regionala, nationella och nordiska aktörer till erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter i form av den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen, ”en arena där man pratar landsbygdsutvecklingsfrågor i Svenskfinland på professionell nivå”. År 2024 ordnas följande finlandssvenska Landsbygdsriksdag, som hålls i Österbotten.

Svenskfinlands Byar samarbetar även med aktörer för det nationella Landsbygdsparlamentet (vart tredje år) för att främst bidra till det svenskspråkiga programinslaget och spridning av information, samt med den europeiska Landsbygdsriksdagen (vart annat år), främst för att synliggöra Svenskfinland på den europeiska arenan. Viktiga samarbetspartner är även Hela Sverige ska leva och Hela Norden ska leva.

Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) fungerar som värdorganisation för Svenskfinlands Byar och ansvarar för redovisningen av statsbidraget från Finlands Byar. För att bistå SLF i sitt uppdrag har det bildats en samarbetsgrupp som består av de en- och tvåspråkiga regionala byaföreningarna – Aktion Österbotten rf:s byaverksamhet, Egentliga Finlands Byar rf, Nylands Byar rf och SILMU rf:s byasektion (SILMU-byar), samt Leader Åland. Möten hålls en gång i månaden och diskussioner förs bland annat om olika aktuella ämnen i relation till byaverksamheten, sakfrågor såväl inom det finlandssvenska som inom det nationella landsbygdsutvecklingsfältet. Beroende på ämnen kan även utomstående inbjudas till möten.

År 2023 vill SLF förverkliga projektet Klimatsmarta byar i Österbotten. Projektet söker delfinansiering från aktionsgruppen Aktion Österbotten. Klimatsmarta byar i Österbotten ser närmare på vad man på byanivå kan göra för att vara mera klimatsmarta. Projektet ser på vad föreningar och organisationer kan göra för sin by eller i sitt lokalsamhälle för att bli mera klimatsmarta. Arbetet inriktas på fyra delområden 1) energilösningar & byggnader, 2) föreningens kontinuerliga verksamhet, 3) evenemang och 4) klimatgärningar som föreningen kan göra tillsammans med andra föreningar och sina medlemmar. Projektets slutprodukt blir i huvudsak en materialbank som alla föreningar eller andra intresserade kan ta del av för att bli inspirerade och få praktiska råd hur de kan bli klimatsmarta i sin verksamhet.

SLF förverkligar ett av Landsbygdspolitiska rådets fyra nätverksprojekt, det tvåspråkiga nätverksprojektet Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare/Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä. Nätverksprojektet är ett gemensamt projekt mellan Svenska lantbrukssällskapens förbund, Finlands Byar och regionalvetenskapen vid Åbo Akademi. Projektet pågår mellan 9.2021-1.2024. Hållbarhetsveckan-nätverksprojektet jobbar med landsbygdspolitik i praktiken, och med de landsbygdspolitiska helhetsprogrammets målsättningar i fokus. Projektet använder Hållbarhetsveckan-evenemangsveckan/ verksamhetsmodellen som verktyg och sprider evenemangsveckan till nya landskap runt om i landet.   Hållbarhetsveckan blir ett verktyg för att förverkliga åtgärder som ingår i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027. Hållbarhetsveckan ska fungera som modell för hur aktuella frågor som rör hållbarhet och hållbara val på landsbygden kan synliggöras genom liknande arrangemang nationellt.

Eftersom Svenskfinland är ett vidsträckt område, är det viktigt att samarbetsparterna bidrar till informationsspridningen av relevant information, samt kunskap som bidrar till missionen att bevaka och stärka finlandssvenska intressen för lokal utveckling, såväl på landet som i staden. På grund av att resurserna i Svenskfinland är begränsade, är det också viktigt att hitta gemensamma lösningar till att effektivare kunna dra nytta av varandras kunskaper och kompetens, samt att gemensamt kunna ”växla upp” finlandssvenska satsningar. I övrigt ansvarar SLF för att Svenskfinlands Byar har relevant personal.

Svenskfinlands Byar finns på sociala medier (Facebook och Twitter) och upprätthåller en blogg, https://byaservice.wordpress.com/ och hemsida, https://www.bya.fi.

(Verksamhetsplanen är godkänd på Finllands Byar rf:s höstmöte i november 2022.)